Silje_Hans-Olav_00569.jpg
Karoline_Eirik_00209.jpg
Karoline_Eirik_00572.jpg
Karoline_Eirik_00608.jpg
Silje_Hans-Olav_00569.jpg

one day..


SCROLL DOWN

one day..


Karoline_Eirik_00209.jpg

when past meets present.


when past meets present.


 
 

time stops.

 
 
Karoline_Eirik_00572.jpg

and you'll find..


and you'll find..


 
 

 

..that for just this moment..

 
 
 
Karoline_Eirik_00608.jpg

nothing else matters.


nothing else matters.